гідротехніка (водні ресурси)

Спеціальність «Гідротехніка (Водні ресурси)»

Кваліфікація, що присвоюється Бакалавр за напрямом «Водні ресурси».

Рівень кваліфікації Бакалавр (перший цикл вищої освіти)

Спеціальні вимоги до зарахування Нема, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного) Нема

Профіль програми

Студенти базового напряму «Гідротехніка (Водні ресурси)» отримують необхідні знання для розрахунку та забезпечення ефективної роботи гідротехнічних споруд та їх елементів (трубопроводи, канали, затвори, водопідпірні греблі, водоскиди тощо) в складі водогосподарських об’єктів. Під час навчання студенти ґрунтовно знайомляться з конструкцією гідравлічних і аеродинамічних машин, що використовуються зокрема у водопровідно-каналізаційному господарстві. Набуті знання дають змогу освоїти принципи проектування насосних і повітродувних станцій. Водозабірні споруди. Студенти отримую всі необхідні знання для конструювання та проектування мереж водопостачання та водовідведення, а також споруд на них. Фахівці здатні проектувати внутрішньобудинкові системи холодного, гарячого та протипожежного водопостачання, водовідведення і водостоків будівель. Під час навчання знайомляться з теоретичними основами технології очищення природних і стічних вод. Значну увагу під час навчання приділяється енергоощадним принципам використання водних ресурсів та їх охороні.

Ключові результати навчання

1. Знання з предметної області.

Сучасні методи аналізу та розрахунку течій рідини і газу в трубопроводах, гідротехнічних спорудах та їх елементах (трубопроводи, затвори, водопідпірні греблі, водоскиди тощо).

Основні закономірності та методи гідравлічного розрахунку рівномірних і нерівномірних плавнозмінних потоків, спряжених гідроспоруд; закони фільтрації води у ґрунтах.

Сучасні знання щодо будови та роботи гідротехнічних споруд; методи гідротехнічних розрахунків гідротехнічних споруд та їх елементів.

Основи проектування і розрахунку внутрішніх систем холодного, гарячого та протипожежного водопостачання, водовідведення і водостоків житлових й громадських будинків.

Будова та конструктивні особливості гідравлічних та аеродинамічних машин, що використовуються в комунальному господарстві.

Конструкція насосних станцій та принцип їх роботи в системах водопостачання та водовідведення; основи проектування насосних і повітродувних станцій.

Основи проектування водозабірних споруд з поверхневих та підземних джерел.

Особливості систем і схем водопостачання, їх основних елементів. Гідравлічний розрахунок водопровідних мереж і водоводів.

Базові уявлення про системи та схеми водовідведення, їх основні елементи. Принципи проектування мереж водовідведення та споруд на них.

Основи фізико-хімічних і біохімічних методів очищення природних і стічних вод.

Принципи використання та управління водними ресурсами, особливості споживання водних ресурсів різними галузями господарства, методологія встановлення рівня антропогенного навантаження на водні ресурси та принципи розробки комплексу заходів щодо їх охорони.

2. Когнітивні уміння та навички з предметної області.

Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін під час проектування та конструювання мереж і споруд водопостачання та водовідведення, а також їх елементів.

Навички розробки окремих технічних рішень і креслень обладнання й вузлів систем водопостачання та водовідведення, а також креслень для їх реконструкції.

Уміння розробляти технологічні процеси та документацію на створення елементів водогосподарських мереж і споруд.

Здатність застосовувати знання та навички для розв’язання якісних і кількісних задач.

3. Практичні навички з предметної області

Навички проведення вишукувальних робіт.

Авторський нагляд за будівництвом спроектованих водогосподарських об’єктів.

Навички впровадження технологічних процесів і режимів роботи устаткування, споруд і систем водопостачання та водовідведення.

Уміння проводити пусконалагоджувальні роботи устаткування, споруд і систем водопостачання та водовідведення.

Навички забезпечення функціонування елементів водогосподарських мереж і споруд.

Навички виконання лабораторних аналізів, випробувань та інших досліджень води й стоків.

Під керівництвом відповідального виконавця здійснює наукові дослідження та розробки в галузі водопостачання та водовідведення.

Контроль за технологічними процесами та режимом роботи водогосподарських об’єктів.

Обслуговування устаткування, споруд і систем водопостачання та водовідведення.

4. Загальні уміння та навички

Здатність враховувати основні економічні закони, екологічні принципи та застосовувати елементи соціокультурної компетенції.

Уміння враховувати процеси соціально-політичної історії України, правові засади та етичні норми у виробничій або соціальній діяльності.

Обчислювальні навички.

Здатність застосовувати знання на практиці.

Здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку.

Навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та принаймні однією із поширених європейських мов.

Навички взаємодії з іншими людьми, уміння роботи в групах.

Уміння організації власної діяльності та ефективного управління часом.

Професійні профілі випускників з прикладами

Узагальнений об’єкт діяльності бакалавра за освітньо-професійним напрямом „Гідротехніка (Водні ресурси)” – природні та штучні джерела води, їх раціональне використання, захист від виснаження та забруднення; системи і споруди, призначені для видобування, транспортування та розподілення природної води між споживачами; системи і споруди, призначені для збору та транспортування стічних вод.

Бакалавр освітньо-професійного напряму «Гідротехніка (Водні ресурси)» може залучатись до таких видів економічної діяльності: експлуатація систем водопостачання (водозабірні споруди, насосні станції, станції очищення природних вод, розподільна мережа); монтаж та відновлення магістральних і місцевих водопровідних й каналізаційних мереж включно з вуличною розподільною мережею; влаштування, ремонт, відновлення та реконструкція гребель, дамб, шлюзів та інших гідротехнічних споруд; буріння свердловин на воду; проходження шурфів підземних водозаборів горизонтального типу; поглиблення колодязів ємкісних споруд; гуртова торгівля санітарно-технічним обладнанням; дослідження в галузі водопостачання та водовідведення; інженерна та технічна діяльність, пов’язана з гідротехнічними роботами; участь у проектах із застосуванням засобів санітарно-очисної техніки, засобів боротьби з забрудненням довкілля; аналіз води та технічний контроль за потенційними джерелами забруднення водного басейну.

Доступ до подальшого навчання

Бакалавр за напрямом «Гідротехніка (Водні ресурси)» може продовжити в університеті навчання на другому циклі вищої освіту (рівень – спеціаліст, магістр) за спеціальністю «Водопостачання та водовідведення».

No Images