менеджмент

Характеристика спеціальності менеджмент організацій і адміністрування

В умовах економіки ринкового типу й радикальної перебудови системи управління економікою особливо загострена проблема забезпечення підприємств професіоналами з питань управління, тобто менеджерами.

Спеціаліст з менеджменту організацій і адміністрування – це професійний керівник, який має спеціальну управлінську освіту і відповідає за розробку і прийняття управлінських рішень, займається широким колом питань.

Метою підготовки фахівців є формування кадрового складу управлінських працівників підприємств, установ і організацій різних форм власності і господарювання.

Фахівець з менеджменту організацій і адміністрування готується до професійної управлінської роботи в органах державного, регіонального і муніципального рівнів; лінійних та функціональних підрозділах підприємств і організацій, на посадах, що вимагають вищої управлінської освіти.

Спеціальність «Менеджмент організацій і адміністрування» надає комплекс знань в області маркетингу, фінансів, менеджменту організацій, стратегічного, інвестиційного, інноваційного, фінансового менеджменту, основ управлінського консультування, корпоративного управління тощо.

Завдяки реалізації освітньої програми фахівець спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» повинен вміти:

проводити техніко-економічний аналіз роботи підприємства та його підрозділів;

виявляти невикористанні резерви виробництва та визначати можливості поліпшення роботи за їх рахунок;

проводити дослідження в області організації і управління виробничими системами, керування трудовими колективами;

аналізувати, розробляти і вдосконалювати методи і базу соціально-економічного планування;

володіти методами оперативно-виробничого планування;

володіти сучасними методами логістики;

здійснювати розрахунок (калькулювання) і аналіз собівартості;

володіти методами управлінського обліку;

визначати взаємозалежність між показниками «витрати-обсяг продукції-прибуток»;

розробляти фінансовий план, бюджет, бізнес-план.

удосконалювати організацію і методи своєї роботи, виявляти і усувати недоліки;

проявляти в роботі раціоналізм;

виконувати роботу по розробці забезпечення виконання програми підприємства;

своєчасно доводити до виробничих дільниць програмні завдання по виробництву товарів та послуг;

контролювати забезпечення відповідних ділянок матеріалами, сировиною, заготовками, комплектуючими виробами;

використовувати методи аналізу, планування, прогнозування, які дозволяють ефективно вирішувати практичні проблеми управління підприємством;

здійснювати збір, систематизацією, обробку та використання інформації, яка необхідна для ефективної професійної діяльності;

аналізувати соціально значимі проблеми та процеси, факти та явища; використовувати всю сукупність набутих знань;

узагальнювати, порівнювати, робити висновки, володіти навичками прийняття самостійних рішень;

організовувати маркетингові дослідження систем руху товарів і збуту, послуг, аналізувати стан і динаміку попиту, використовувати сучасні методи аналізу обсягів виробництва і реалізації, собівартості, прибутку, фінансового стану підприємства, ефективності виробництва і управлінських рішень з метою підвищення конкурентоспроможності продукції та підприємства.

Місце роботи

Спеціалісти за фахом "Менеджмент організацій" в державних та приватних структурах може обіймати посади:

керівника або провідного фахівця підприємств різних галузей економіки, форм власності та організаційно-правових форм, інвестиційних і фінансових компаній;

керівника або спеціаліста відділів державних установ, експертів-консультантів спільних підприємств, економістів-дослідників науково-дослідних інститутів та аналітично-прогнозних лабораторій;

керівника або заступника керівника організації, підприємства, структурного підрозділу;

менеджера, консультанта з менеджменту;

керівника та заступника керівника з економічних питань; 

керівника (завідувач, начальник, заступник) економічного, фінансового, юридичного, адміністративного, господарського, кадрів і трудових відносин, транспортно-експедиційного, матеріально-технічного постачання, маркетингу, збуту, комерційного, рекламного відділу, бюро;

помічника керівника різних структурних підрозділів;

заступника начальника виробничого відділу;

менеджера зі збуту, з постачання, з персоналу, з логістики, з реклами, з комерційних питань;

економіста із збуту, інженера з організації керування виробництвом;

фахівця з ефективності підприємництва;

експерта з умов праці; інструктора з праці;

профконсультанта;

експерта з дослідження товарного ринку;

молодшого наукового співробітника;

методиста з економічної освіти;

асистента; викладача вищого навчального закладу;

Наші випускники успішно працюють на керівних посадах різного рівня малих та великих промислових, комерційних підприємств, науково-дослідних інститутах, торгових компаніях, банків та страхових компаній, а також у державному керівництві на рівні області та держави, успішно розвивають власний бізнес.

No Images