облік і аудит

Характеристика спеціальності «Облік і аудит»

Професія бухгалтера – одна з найбільш потрібних та популярних на ринку праці, адже кожне підприємство чи організація, користуються послугами таких фахівців. Робота бухгалтера сьогодні, як і будь-яка інша кваліфікована праця, стає більш об’ємною, більш наповненою та потребує від кандидата на вакансію глибоких знань і розумінь багатьох процесів, які навіть виходять за рамки вузької - «бухгалтерської» - спеціалізації.

Фахівець у цій сфері здійснює бухгалтерський, фінансовий, податковий та управлінський облік; розрахунки з постачальниками і замовниками; нараховує заробітну плату, податки тощо. Він приймає та контролює первинну документацію відповідних видів обліку та готує її до розрахункової обробки. Робота бухгалтера – важлива і відповідальна. Нерідко, особливо в невеликих компаніях, він є найпершим помічником керівника, його правою рукою. До його функцій належить перевірка достовірності отриманої інформації, контроль над дотриманням законності при витрачанні грошових коштів.

Сьогоднішній бухгалтер – не просто обліковець, а й аналітик, здатний керувати економічною та фінансовою службами підприємства, прогнозувати його розвиток.

 Завдання та обов’язки

Фахівець з обліку і аудиту самостійно і в повному обсязі веде облік необоротних активів, запасів, коштів, розрахунків та інших активів, власного капіталу та зобов’язань, доходів та витрат за прийнятою на підприємстві формою бухгалтерського обліку з додержанням єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку та з урахуванням особливостей діяльності підприємства й технології оброблення даних. Забезпечує повне та достовірне відображення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, на рахунках бухгалтерського обліку.

За погодженням із власником (керівником) підприємства та керівником підрозділу бухгалтерського обліку подає в банківські установи документи для перерахування коштів згідно з визначеними податками і платежами, а також для розрахунків із іншими кредиторами відповідно до договірних зобов’язань.

Бере участь у проведенні інвентаризації активів і зобов’язань, оформленні матеріалів, пов’язаних із нестачею та відшкодуванням втрат під нестачі, крадіжки і псування активів підприємства, у перевірках стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах підприємства.

Готує дані для включення їх до фінансової звітності, здійснює складання окремих її форм, а також форм іншої періодичної звітності, яка ґрунтується на даних бухгалтерського обліку.

Забезпечує підготовку оброблених документів, реєстрів і звітності для зберігання їх протягом установленого терміну.

Бере участь у підготовці пропозицій щодо:

внесення змін до обраної облікової політики, удосконалення внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу;

розроблення додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності й контролю господарських операцій;

забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, залучення кредитів та їх погашення, регулювання діяльності підприємства та інших питань, пов’язаних із інформацією про фінансове становище підприємства та результати його діяльності.

Постійно знайомиться та вивчає нові нормативно-методичні та довідкові документи з питань організації та ведення бухгалтерського обліку і вносить пропозиції щодо їх впровадження на підприємстві.

Фахівець повинен знати:

нормативні, методичні та інші інструктивні матеріали з організації та ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності; основи облікової політики, систему регістрів бухгалтерського обліку, порядок і способи реєстрації інформації, правила документообігу і технологію оброблення облікової інформації на підприємстві; систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності та контролю.

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання:

бухгалтер;

бухгалтер-експерт;

бухгалтер-ревізор;

аудитор;

ревізор;

економіст;

економічний радник;

консультант з економічних питань;

економіст-статистик;

спеціаліст з фінансово-економічної безпеки;

викладач середніх навчальних закладів, університетів і ВНЗ;

науковий співробітник - консультант (аудит, бухгалтерський облік, економіка).

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання:

головний бухгалтер, заступник директора з економіки;

бухгалтер, економіст, фінансовий аналітик у підприємствах будь-якої організаційної форми та сфери діяльності;

приватний підприємець за будь-якою системою оподаткування;

податковий інспектор;

співробітник банку та інших фінансових установ;

консультант з питань обліку та аналізу фінансово-господарської діяльності господарюючих суб'єктів;

внутрішній або незалежний аудитор.

Основні завдання, які зможе вирішувати випускник у майбутньому:

вести бухгалтерський, управлінський, фінансовий облік підприємства, у тому числі з використанням «1-С бухгалтерія» та інших сучасних програмних продуктів, формувати статистичну і податкову звітність підприємств;

розробляти облікову та фінансову політику підприємства;

контролювати роботу фінансових служб підприємств, установ, банків, страхових та інвестиційних компаній;

брати участь у проведенні ревізійної перевірки або контролювати її проведення;

організовувати роботу аудиторських фірм та податкових служб;

проводити експертно-аудиторську діагностику та судово-бухгалтерську експертизу;

формувати систему управлінського аналізу підприємства та здійснювати аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства.

No Images