водопостачання та водовідведення

Спеціальність «Водопостачання та водовідведення»

Кваліфікація, що присвоюється:Магістр з будівництва.

Рівень кваліфікації:Магістр

Спеціальні вимоги до зарахування:Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра. За конкурсом.

Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного):Немає

Профіль програми:Студенти спеціальності 8.06010108 «Водопостачання та водовідведення» отримують необхідні знання для проектування, експлуатації і реконструкції об’єктів і систем в галузі водопостачання та водовідведення, об’єктів сільськогосподарського і комунального водопостачання. Вони володіють необхідними знаннями в області новітніх та енергозберігаючих технологій створення ефективних конструкцій, виробів і матеріалів для будівельно-монтажних робіт та реконструкції будівельних об’єктів з врахуванням тенденцій раціонального природокористування і збереження довкілля. Навчання студентів нерозривно пов’язане з науковою роботою в лабораторіях кафедр з використанням сучасного обладнання та програмного забезпечення. Участь студентів у проектних та технологічних розробках допомагає успішно оволодівати професійними навиками. Студенти проходять практичну підготовку на провідних підприємствах будівельної галузі.

Ключові результати навчання:

1. Знання з предметної області

проектування, монтаж і налагодження систем водопостачання і водовідведення, включаючи промислові об’єкти;

конструктивні та експлуатаційні характеристики обладнання систем очищення та

знезараження природних вод;

принципи побудови технологічних ліній та комплексів споруд механічного, хімічного, фізико-хімічного, біохімічного очищення побутових та виробничих стічних вод;

принципи організації виробництва будівельних конструкцій, виробів і матеріалів;

особливості принципових, функціональних, монтажних, структурних схем, технологічних регламентів, монтажних і складальних креслень, технічних описів, інструкцій з експлуатації та ін.;

принципи побудови технічних завдань на проектування;

принципи розробки звітної технічної документації;

розрахунки параметрів технологічної частини проектів;

методи досліджень нових технологічних рішень, критерії оптимальності;

проектувати мережі водовідведення поверхневого стоку;

система контролю виробництва, система контролю якості та технологічних параметрів виробництва;

принципи організації роботи структурних підрозділів виробництва;

схеми керування виробничими процесами;

засоби та методи проведення експериментальних досліджень, методи обробки результатів експерименту;

методи та засоби математичного моделювання.

2. Когнітивні уміння та навички з предметної області

здатність виконувати операційний контроль за функціонуванням технологічного обладнання механічного, хімічного, фізико-хімічного, біохімічного очищення побутових та виробничих стічних вод у виробничому підрозділі;

здатність організувати роботу по своєчасному виконанню виробничої програми;

здатність оцінити перспективи розвитку виробничого підрозділу, розрахувати технологічні потужності виробничого підрозділу та впровадження енергоощадних технологій;

здатність організувати та виконувати контроль якості виробничих процесів та готової продукції, вхідний, операційний та по агрегатний контроль якості;

здатність оцінити та впровадити у виробництво прогресивні технологічні розробки;

здатність розробки технологічних рішень, схем та виконання технічних розрахунків усіх рівнів складності та виконання частини проектних робіт;

здатність виконувати планування та керівництво розробкою окремих видів робіт чи частини проекту;

здатність здійснювати керівництво розробкою проектів на усіх стадіях і етапах проектування, будівництва та введення в експлуатацію об’єктів;

здатність постановки задачі досліджень, проведення теоретичних та експериментальних досліджень, аналіз результатів та їх впровадження;

здатність проведення лабораторних та практичних занять з фахових дисциплін, викладання дисциплін, науково-дослідницька діяльність.

3. Практичні навички

виконувати розрахунок концентрації, аналітичних констант та формул складу води;

виконувати управлінські функції в галузі водопостачання та водовідведення на підставі діючих нормативних документів;

в складі комісії проводити обстеження систем водопостачання і водовідведення, включаючи промислові об’єкти, використовуючи критерії надійності;

проводити інвентаризацію джерел забруднень відходами, промисловими та побутовими стічними водами;

координація роботи структурних підрозділів по виконанню виробничих завдань, складання графіків роботи та контролю виконуваних робіт, проведення виробничих нарад;

проводити розрахунки по структурі водовідведення промислового підприємства на основі норм водовідведення;

в складі комісії проводити обстеження систем водопостачання і водовідведення в обсязі діючих галузевих програм;

здійснення загального керівництва проектними роботами та документацією, здійснювати технічне і методологічне керівництво напрямками проектування;

на основі аналізу, розробити рекомендації щодо впровадження нових технологічних рішень;

здійснювати управління будівельно-монтажними підрозділами;

здійснювати експлуатацію систем водопостачання і водовідведення, систем очищення та знезараження стічних вод.

Професійні профілі випускників з прикладами: 

Робота в галузі: водопостачання і водовідведення; промислових і комунально-побутових підприємств; системи і споруди, призначені для очищення стічних вод, знешкодження та утилізації промислових і комунально-побутових відходів і стічних вод, керування поверхневим стоком; та може займати первинні посади: директор (начальник, інший керівник) підприємства; начальник виробничого цеху підприємства; заступник начальника цеху; майстер виробничої дільниці цеху; інженер (майстер) технічного контролю підприємства; начальник (інженер) заводської лабораторії; інженер (майстер)-технолог цеху; інженер-конструктор; інженер-проектувальник відділу головного конструктора заводу; провідний інженер-конструктор (проектувальник) підприємства; головний технолог заводу; завідуючий сектором, керівник бюро, головний спеціаліст-проектувальник, головний конструктор проект; старший лаборант, науковий співробітник, старший науковий співробітник академічних, науково-дослідних інститутів, галузевих та вузівських науково-дослідних підрозділів; асистент, викладач навчальних закладів різних рівнів.

Доступ до подальшого навчання: 

Магістр за спеціальністю «Водопостачання та водовідведення» може продовжити в університеті навчання в аспірантурі.

No Images